klachtenregeling

Het is mogelijk dat een ouder niet tevreden is over bepaalde zaken. Wij vinden het belangrijk dat de ouder het ons laat  weten als hij/zij een klacht heeft.  Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij iedere leidster. Bij de leidsters kunt u een klachtenformulier halen of u kunt hem hier downloaden. Het is het meest bevredigend voor beide partijen als de klacht met de direct betrokkenen wordt besproken. Samen zal worden geprobeerd het probleem op te lossen.

Wanneer na overleg de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan het nogmaals worden besproken met het hoofd van het bestuur, dhr Ruud Philips (035-5334355)
Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
Op 1 januari 2016 verandert een aantal wettelijke regels voor kinderopvangorganisaties. Er komt één landelijke geschillencommissie: de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
Ploegmaatjes is  per 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij deze geschillencommissie. Als ouders klachten hebben kunnen zij die bespreken met een medewerker of de locatiemanager. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie volgens de interne klachtenprocedure. Vanaf 1 januari 2016 kan een geschil, als men er onderling niet uit komt, voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling.  Meer informatie vindt u op:
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/
 
Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen. 
2.Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3.Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. 
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd. 
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 

 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
Den Haag

Tel: 070-3105310

Klachtenformulier downloaden